PRONÁJEM SÁLU

Pravidla pro pronájem prostor v objektu Vančurova 193

Město Trmice (dále pronajímatel) je vlastníkem objektu č.p. 193 ve Vančurově ulici, jehož součástí je společenský sál  s potřebným zázemím (kapacita 180 osob), salonek v 1. patře (kapacita 20 osob) a salonek v přízemí (kapacita 30 osob) (dále jen prostory). Tyto prostory jsou využívány pro kulturní,   společenské   a   soukromé   akce.   Dále je v tomto objektu umístěna Restaurace U Kastnerů.

Rada města Trmice, v návaznosti na § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává:

Pravidla pro pořádání akcí v objektu Vančurova 193 v Trmicích

  1. Rozhodování o pronájmu prostor k pořádání akcí přísluší radě města, nebo jí pověřenou osobou.
  2. Každý zájemce o uspořádání akce v prostorách objektu Vančurova 193 (dále jen pořadatel) vyplní žádost o pronájem prostor.
  3. Po kladném vyřízení žádosti a potvrzení smlouvy o pronájmu pořadatel převezme od pověřeného zástupce města sál, nebo salonek a ostatní prostory. Prostory budou předány po dohodě s pořadatelem v takovém termínu, aby měl pořadatel čas na přípravu akce.
  4. Pronajímatel si za pronájem prostor účtuje nájemné, které je splatné přímou platbou do pokladny Městského úřadu v Trmicích při podpisu Smlouvy o pronájmu.
  5. Výši nájmu určuje pronajímatel takto:

Pronájem sálu:

akce v délce max. 4 hodiny 1.500 Kč vč. DPH
akce v délce trvání nad 4 hodiny
(max. délka akce 24 hodin)
3.000 Kč vč. DPH

Cena je souhrnná a zahrnuje pronájem, přípravu, úklid sálu a zapůjčení ubrusů.

 

Pronájem salonku v 1. patře a salonku v přízemí:

akce v délce max. 4 hodiny
akce v délce trvání nad 4 hodiny
(max. délka akce 24 hodin)
salonek v 1. patře 300 Kč vč. DPH 750 Kč vč. DPH
salonek v přízemí 300 Kč vč. DPH 750 Kč vč. DPH

Cena je souhrnná a zahrnuje pronájem, přípravu, úklid a zapůjčení ubrusů.

 

6. Nájemné se neúčtuje pokud je pořadatelem  nebo spolupořadatelem město Trmice a jeho příspěvkové organizace.

7. Na základě žádosti může o výpůjčce nebo snížení nájemného rozhodnout rada města Trmice.

8. Pořadatel je povinen:

– uhradit nájemné při podpisu Smlouvy o pronájmu

– udržovat pořádek na sále nebo v salonku i na společných prostorách

– zajistit, aby okolí objektu Vančurova 193  nebylo rušeno nadměrným hlukem a nedocházelo zde k projevům vandalismu

– uhradit případné způsobené škody na vybavení a zařízení pronajatých prostor

– spolupracovat s nájemcem restaurace, zejména při využívání společných prostor a zajištění průchodnosti únikových cest

– požádat, pokud je součástí pořádané akce použití hudebních děl podléhajících režimu autorského zákona, o svolení také Ochranný svaz autorský.

9. V prostorách sálu zajišťuje gastronomické služby pouze nájemce Restaurace U Kastnerů. Vlastní občerstvení v pronajatých prostorách lze užívat jen po dohodě s nájemcem Restaurace U Kastnerů.

10. Použití zábavné pyrotechniky v prostorách objektu Vančurova 193 je možné pouze po dohodě s pronajímatelem.

11. Všechny akce, konající se v pronajatých prostorách, budou ukončeny nejpozději do 02.00 hodin.

12. Vnitřní vybavení sálu nelze pronajímat ani zapůjčovat mimo objekt.

13. Tato Pravidla schválila rada města Trmice na svém zasedání dne 14.09.2015 a nabývají účinnosti dnem 15.09.2015.